MURATLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALANININ ÖZELLİKLERİ


a) Mevkii,

Muratlı Organize Sanayi Bölgesi Muratlı İlçe Merkezinden E-5 Karayolu istikametine giderken Tekirdağ D-100 karayolunun üzerinde kalmaktadır. Alanın koordinatlar; 41o.10.56.K-27o30.24.D ile 41o12.55.K-27o.31.32.D arasındadır.

b) Şehir merkezine uzaklığı ve hangi yönde kaldığı,

Alan Muratlı şehir merkezine bir km mesafede ve kuzey-doğu yöndedir.

c) Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerinin neler olduğu, uzaklıkları ve hangi yönde kaldığı,

Alan Tekirdağ il merkezinin 23 km kuzeyinde, Çorlu İlçe merkezinin 25 km batısında ve Lüleburgaz ilçe merkezinin 25 km güney-doğusunda yer almaktadır.

ç) Büyüklüğü,

Muratlı Organize Sanayi Bölgesi toplamda 334 hektar büyüklüğünde olup, bu büyüklüğün 250 hektarını sanayi parselleri oluşturmaktadır.

d) Karayolu, havaalanı, liman ve demiryolu bağlantısı, uzaklığı,

Muratlı Organize Sanayi Bölgesi  içinden karayolu geçmekte, 35 km doğusunda çorlu havalimanı yer almaktadır. Halkalı-Edirne Demiryolu hattı alana 1km mesafeden geçmekte olup ayrıca Tekirdağ limanı ile de Demir yolu ve karayolu bağlantısı mevcuttur.

e) Mülkiyet durumu,

Muratlı Organize Sanayi Bölgesi alanında yer alan sanayi parsellerinin firmaların mülkiyetinde olan miktarı %75 hazine mülkiyetinde olan miktarı % 4  ve özel şahısların mülkiyetinde olan miktarı da %21 dir.

f) Tapu ve tahsis durumu,

Alanın imar uygulaması yapılmış parsel büyüklükleri son halini almıştır. Boş parseller şahıs yada firmaların mülkiyetinde olup, Muratlı Organize Sanayi bölgesi tarafından yapılan parsel tahsis işlemi bulunmamaktadır.

g) Belediye ya da mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı,

Alan Muratlı Belediye Mücavir alanı dahilindedir.

h) Varsa çevre düzeni planına göre durumu,

Alan 1/100000 ölçekli ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında sanayi alanı olarak gösterilmektedir.

ı) Mevcut arazi kullanım durumu,

Mevcut parsellerin 167 hektarlık kısmında sanayi tesisleri faaliyet göstermekte, 83 hektarlık kısmı da boş olarak bulunmaktadır.

i) Eğimi ve yönü,

Arazi, güney batı istikametinde tatlı bir eğime sahiptir.

j) Bulunduğu deprem kuşağı,

Arazinin bulunduğu deprem kuşağı 3. Sınıf deprem kuşağıdır.

k) Su ihtiyacının nereden sağlanabileceği,

Arazinin su ihtiyacının bir kısmı mevcut ruhsatlı derin kuyulardan, geri kalan kısmı ise şehir şebekesinden sağlanmaktadır.

Su talep miktarına göre uygunluk verilmektedir.

l) Enerji ihtiyacının nereden sağlanabileceği, 

Alanın elektrik enerjisi ihtiyacı TREDAŞ'tan, doğalgaz ihtiyacı GAZDAŞ'tan sağlanmaktadır.

m) Atıksu suyu deşarj şekli ve ortamı,

Muratlı Organize Sanayi Bölgesi alanının atıksuyu 25.000 m3/gün kapasiteli Muratlı Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma tesisine yapılmaktadır. Atıksular tesiste arıtıldıktan sonra kurudere ile Ergene Nehrine deşarj edilmektedir. 

n) Hakim rüzgar yönü,

Hakim rüzgar yönü Kuzey, Kuzey doğu, Kuzey batı yönlerdedir.

o) Gelişme ve genişleme olanağının bulunup bulunmadığı

Alanın Tekirdağ limanına 23 km mesafede olması ve alanın bu limana demiryolu bağlantısının mevcut olması, ASYAPORT gibi büyük çaplı konteyner limana yakın olması lojistik olarak Muratlı Organize Sanayi Bölgesi alanının kısa sürede gelişebileceğini göstermektedir.

ö) Çevresinde konut ve yan sanayi yerleşimine imkan olup olmadığı,

Alanın Muratlı İlçe merkezine 1 km lik mesafede olması, mevcutta yaklaşık 21000 nüfusun ikamet ettiği Muratlı merkezinin çevre düzeni planlarında 2023 yılında 63000 nüfus olarak tahmin edilmesi ve buna uygun konut alanı bırakılması ve önerilen alanın etrafının açık olması, mevcutta ve gelecekte konut ve sanayi alanı sıkıntısı olmayacağını göstermektedir.

p) Varsa özel çevre koruma bölgeleri,sit alanları, milli parklar, sulak alanlar doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre konumu,

Alanın yakınlarında; özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları, milli parklar, sulak alanlar doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlar bulunmamaktadır.

r) Drenaj durumu,

Alanda drenaja ihtiyaç yoktur.

s) Taşkına maruz kalma durumu,

Alanın taşkına maruz kalabilecek olan dere kenarları, imar planlarında taşkın koruma bandı olarak ayrılmış olup yapılaşmaya kapalıdır.

ş) Önceden belirlenmiş bir jeolojik probleminin olup olmadığı,

 Alanın önceden belirlenmiş bir jeolojik problemi bulunmamaktadır.

t) Varsa yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarına göre konumu,

Alanda yer altı suyu seviyesi 300 metrelere kadar indiğinden yeni ruhsatlı su kuyusu izinlerine kapalı durumdadır.

u) Varsa katı atık depolama alanlarına göre konumu,

Alanın yakınında katı atık depolama alanı yoktur.

ü) Mevcut ya da planlanan havaalanları ile varsa askeri alanlara, askeri güvenlik yasak bölgelerine, havaalanı mania planına göre konumu,

Alana yakın bölgede, askeri alan ve askeri güvenlik yasak bölgesi yoktur. Çorlu hava alanı ise 35 km mesafededir.

v) Su ürünleri üreme ve istihsal sahalarına olan konumu,

Alanın yakınlarında su ürünleri üreme ve istihsal sahası yoktur.

Yolların Kesiştiği Yer Muratlı

Muratlı İstanbul, Avrupa ve Tekirdağ tren yolu üçgeninin merkezinde yer alması ile sanayi kuruluşlarının ilgisini çekmiş, verimli arazileri ile bölgedeki en köklü tarım ve hayvancılık üretimine ev sahipliği yapmış stratejik bir yerleşim yeridir. Son dönemde faal hale gelen Tekirdağ Limanı ile birlikte Muratlı'nın lojistik değeri daha da artmıştır. Muratlı; tarım, sanayi ve lojistik konusunda merkez olma rolünü üstlenmiştir. Bu merkezin geliştirilmesi ilçenin kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Ergene Nehri'nin kirliliği, Muratlı ilçesinin de en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Ayrıca ulaşımda bir geçiş noktası olan, tarım ve sanayi üretiminde önemli bir merkez olan Muratlı'nın sosyo-kültürel altyapısının geliştirilmesi planlanmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Fatih ÖZGEN
Muratlı OSB Müdürü